Postępowanie przetargowe - odpowiedź 2

Zielona Góra, 29 września 2011 r.

 

 

 

                                                       Wykonawcy,

                                                        którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

                                                       w nw. postępowaniu

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Kościoła oraz domu parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE.

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

 

Pytanie 1:

„W związku z ww. przetargiem, aby umożliwić Wykonawcom prawidłową wycenę przedmiotu zamówienia, zwracam się z prośbą do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji projektowej przedmiaru robót ”

 

Odpowiedź 1:

 

Zamawiający nie przewiduje załączenia do SIWZ przedmiaru robót. Zamawiający zamieścił dokumentację projektową stanowiącą podstawę wyliczenia ryczałtowej ceny oferty a w punkcie  8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazał sposób jej obliczenia.

 

 

                                                                 ks. Andrzej Ignatowicz Proboszcz

PASEK2

stat4u