Informacja o projekcie

PASEK2

Projekt Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE energii

zrealizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

PRIORYTET III.Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska naturalnego

DZIAŁANIE 3.2.Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

  • Wartość projektu: 3 381 437,09 zł
  • Udział Unii Europejskiej: 2 874 220,00 zł
  • Okres rzeczowej realizacji: 15.03.2010– 30.11.2012
  • Finansowe zakończenie projektu: 31.01.2013

 

Fundusze Europejskie… dla rozwoju lubuskiego

Rzeczowe zakończenie projektu

PASEK2

30 października 2012 oficjalnie podpisano protokół odbiorowy prac dot. Termomodernizacji obiektów Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE energii. Wchodzimy w nowy sezon grzewczy bogatsi o tzw. odnawialne źródła energii: pompy ciepła typu powietrze-woda oraz kolektory słoneczne. Automatycznie sterowny system z założenia powinien ułatwić nam zarządzanie energią cieplną. Pierwsze efekty możliwe będą do zweryfikowania za rok.

Jednocześnie trwa promocja projektu, stąd na obiektach parafialnych pojawiły się tablice zawierające podstawowe informacje o projekcie. Informacja taka pojawiła się także w dzienniku o regionalnym zasięgu.

Dokumentacja fotograficzna

Prasowe ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu

Przypominamy, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz wsparcia naszych Parafian i życzliwych ludzi, których napotkaliśmy podczas niełatwego przedsięwzięcia.

II kwartał prac termomodernizacyjnych

PASEK2

Członkowie naszej wspólnoty zapytują, jak radzimy sobie z "remontem". Rzeczywiście jest to przedsięwzięcie o skali, z którą mało kto boryka się na co dzień. Dziękujemy za zainteresowanie. Postęp prac dokumentujemy fotograficznie, a Państwu zdajemy krótką relację z przebiegu projeku.

Dokumentacja fotograficzna przebiegu projektu

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować urzędnikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za życzliwość i pomoc w realizacji projektu od strony formalnej. WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Zarządzającej II stopnia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Pierwszy kwartał termomodernizacji za nami

PASEK2

I kwartał prac za nami. Parfia zamieniła się na dobre w plac budowy.

Na zdjęciach można zobaczyć postęp robót budowlanych związanych z ociepleniem stropu naszego kościoła. Front robót postępuje zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowym.

Dokumentacja fotograficzna

Rozpoczynamy prace termomodernizacyjne

PASEK2

Umowa podpisana! Plac budowy przekazany - REMIX S.A. przystępuje do prac. Na początku dokładny rekonesans miejsc, których przeróbki poprawią zdecydowanie nasze rachunki za ogrzewanie… Tak, tak. Kubatura Domu Parafialnego i Kościoła robią wrażenie, ale także generują wysokie koszty. Postanowiliśmy to zmienić.

Rekonesans nie zapowiadał tego, co się będzie działo wokół nas. Jednym słowem – chaos. Ażeby się nie denerwować, ciągle mam przed oczami CEL. Będzie cieplej i to za mniejsze pieniądze, a na dodatek jesteśmy Parafią ekologiczną. A czy Wy, Moi Drodzy, szanujecie środowisko?

Dokumentacja fotograficzna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PASEK2

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 4.845.000 euro na: termomodernizacja budynku Kościoła oraz domu parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE.

Status: rozstrzygnięty

Nr UZP: 298520-2011


Pobierz: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie przetargowe - odpowiedź 2

Zielona Góra, 29 września 2011 r.

 

 

 

                                                       Wykonawcy,

                                                        którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

                                                       w nw. postępowaniu

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Kościoła oraz domu parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE.

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

 

Pytanie 1:

„W związku z ww. przetargiem, aby umożliwić Wykonawcom prawidłową wycenę przedmiotu zamówienia, zwracam się z prośbą do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji projektowej przedmiaru robót ”

 

Odpowiedź 1:

 

Zamawiający nie przewiduje załączenia do SIWZ przedmiaru robót. Zamawiający zamieścił dokumentację projektową stanowiącą podstawę wyliczenia ryczałtowej ceny oferty a w punkcie  8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazał sposób jej obliczenia.

 

 

                                                                 ks. Andrzej Ignatowicz Proboszcz

PASEK2

Wybór inspektora nadzoru

 

PASEK2

dot. 1/1/2011

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym nr 1/1/2011 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiegow ramach realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Św. w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego  na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 


Usługi w Budownictwie Leszek Dyl
Ul. Warszawska 151 a
66-400 Gorzów Wlkp.
 

 

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia wszystkie wymaganie określone w zapytaniu ofertowym nr 1/1/2011 z dnia 25.01.2011


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

 

PASEK2

 

W dniu 29.12.2010 Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE

 

Projektwspółfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

PRIORYTET           III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska naturalnego

DZIAŁANIE             3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

stat4u