ASPEKTY

Modlitwa Jubileuszowa

MODLITWA JUBILEUSZOWA
Boże, nasz Ojcze,
w roku jubileuszu Chrztu Polski
dziękujemy za łaskę wiary,
za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży,
Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.
Pragniemy i prosimy,
abyś kierował całym naszym życiem
osobistym, rodzinnym i społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości,
wołamy o Twoje dary i charyzmaty,
abyśmy mogli poznawać Prawdę,
kochać Kościół,
służyć braciom i siostrom miłością ofiarną
i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.
Maryjo, nasza Matko i Królowo,
święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
bądź uwielbiony,
w naszej historii,
teraz
i na wieki wieków.
Amen

Akt Zawierzenia

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego Pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu.
Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła dla nas – jako umocnienie – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Jest ona dla nas stosowną okazją do wyrażenia – z całym Kościołem katolickim w Polsce – naszej wdzięczności i uwielbienia dla Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Za włączenie w minionych wiekach dziesiątków milionów naszych rodaków w nurt życia wiecznego.
W tym ważnym momencie historii zbawienia, który ma swoje reperkusje dla naszych rodaków w Polsce i poza jej granicami, uświadamiamy sobie jednocześnie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie – w którym wielu naszych braci i sióstr w wierze przyczynia się do budowania lepszego świata, ale i cierpi, a nawet oddaje życie za Chrystusa – odczuwamy palącą potrzebę ponownego zawierzenia się Chrystusowi dzięki Twemu wstawiennictwu, O Niepokalana Dziewico. Tym samym przypominamy, że program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w milenijnych Ślubach Jasnogórskich pozostaje nadal aktualny.
2. W Obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem i Księżmi Biskupami – Pasterzami Kościoła w Polsce, my, wierni parafii pod wezwaniem … w … wraz z naszymi duszpasterzami, oddajemy siebie samych, nasze rodziny, wspólnoty i całą naszą
Akt zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski 189
parafię w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości. Natchnij
nadprzyrodzonym duchem pobożności naszą parafię, ochraniaj jej lud
od grzechów i nieszczęść, a duszpasterzy umacniaj i uświęcaj swymi łaskami.
Oddajemy też Tobie, nasza Matko i Królowo, wszystkie dzieci
Boże ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność
Kościoła w świecie i ojczyźnie naszej, ku rozszerzaniu się Królestwa
Chrystusowego na ziemi.
Oddając się dzisiaj Tobie – Bogarodzico i nasza Matko – jesteśmy
przekonani, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą
chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy bowiem święcie
przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, O Maryjo, jesteś
dla każdego i każdej z nas „przedziwną pomocą i obroną” na drogach
naszej chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.
3. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu
osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją
i Twojego Syna, która jest samą Miłością.
Postanawiamy jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia;
przykład służby Bogu i ludziom, przykład wiary, nadziei i miłości,
przykład troski o zbawienie każdego człowieka.
Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w nauczanie naszych
wielkich Pasterzy – Świętego Papieża Jana Pawła II i Sługi Bożego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ponawiamy dziś nasze przymierze
z Tobą. Pragniemy, aby duch papieskiego „Totus Tuus” i prymasowskiego
„Wszystko postawiłem na Maryję” stale w nas przebywał.
4. W duchu tego zawierzenia pragniemy coraz bardziej rozwijać
w każdym i każdej z nas – osobiście i w całym Ludzie Bożym – przymierze
chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary,
która rodzi się ze słuchania Bożego słowa i owocuje świadectwem
życia.
Pragniemy – jak uczył nas Święty Jan Paweł II – kształtować dojrzałe
wspólnoty kościelne (nasze rodziny, stowarzyszenia i parafie),
„w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia jako przylgnięcie do
190 Jubileuszowa droga chrzcielna
Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna
komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby”.
Jako świeccy katolicy, pragniemy głosić Ewangelię przez przykład
życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w realiach świeckich;
w rodzinie, przez profesjonalne zaangażowanie w dziedzinę
pracy, kultury, sztuki i nauki, przez wypełnianie obowiązków społecznych,
ekonomicznych i politycznych.
Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł podziały, wprowadzając
pokój i pojednanie „przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć
wrogości” (Ef 2,16), tak i my – poprzez przebaczenie naszym winowajcom
– chcemy stać się budowniczymi pokoju w naszym środowisku,
w ojczyźnie i świecie.
Chcemy wreszcie stawać się coraz bardziej wyrazicielami tej powszechnej
komunii, czyli powszechnej więzi nie tylko między ludźmi,
ale również między wszystkimi stworzeniami świata, które „będąc
stworzonymi przez tego samego Ojca, są zjednoczone niewidzialnymi
więzami i tworzą rodzaj uniwersalnej rodziny. Gdzie żaden z bytów
stworzonych nie wystarcza sobie samemu. Gdzie istnieją one we wzajemnej
zależności od siebie, by się uzupełniać, służąc jedne drugim.
Łącząc troskę o środowisko ze szczerą miłością człowieka.
5. Abyśmy mogli wprowadzić w życie te postanowienia, pragniemy
oprzeć naszą wiarę na Twojej wierze, by w naszej codzienności
rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego zbawcze wezwanie, by nasze
serca były ciągle otwarte na dary Bożego miłosierdzia.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo, ten akt naszego zawierzenia, którym
pragniemy zabezpieczyć Kościół Święty w nowym tysiącleciu,
a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom.
Niech będzie on naszą odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszej
ojczyzny. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni
się dla wszystkich światło zbawczej nadziei. Amen.

Komunikat KEP

 

 

 

KOMUNIKAT

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie pełnej ochrony życia człowieka

Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.  

W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami. 

/-/ Abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP

 


 

/-/ Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP

 

/-/ Abp Marek Jędraszewski

Metropolita Łódzki

Zastępca Przewodniczącego KEP


Komunikat

Komunikat o mianowaniu Biskupa Tadeusza Lityńskiego

Biskupem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Umiłowani Diecezjanie!

28 kwietnia br.złożyłem na ręce Ojca Świętego Franciszka prośbę o zwolnienie mnie z urzędu Biskupa Diecezjalnego. Powodem prośby był stan mojego zdrowia, domagający się podjęcia natychmiastowego leczenia. W duchu odpowiedzialności za Kościół prosiłem Ojca Świętego, aby moje obowiązki mógł przejąć ktoś, kto w pełni zrealizuje aktualne potrzeby związane z życiem i działalnością lokalnego Kościoła.

Ojciec Święty przychylił się do mojej prośby, zapewniając o modlitwie i błogosławieństwie. Zaznaczył jednocześnie, że pragnie, abym pełnił dotychczasowy urząd do czasu wyłonienia i mianowania mojego następcy.

Czytaj więcej...

Wskazujcie drogi Boże pielgrzymstwu polskiemu

Plakat CzęstochowaSiostry Misjonarki oraz Księża Chrystusowcy zapraszają na XXX Jasnogórską Noc Czuwania u stóp Królowej, aby modlić się za naszych Rodaków za granicą i wszystkie rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną. Czuwanie odbędzie się 16/17 października (z piątku na sobotę). Z Zielonej Góry wyjazd odbędzie się w piątek (16 X) o godzinie 12.00, powrót przewidziany jest w godzinach przedpołudniowych w sobotę. Koszt 100zł. Zapisy do 10 października. Kontakt bezpośrednio u Sióstr lub telefonicznie (68) 454 23 72.

Dziękujemy Bogu za dar powołania ks. bpa Tadeusza Lityńskiego

28 kwietnia 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Tadeusza Lityńskiego, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cemeriniano. Święcenia biskupie odbyły się w katedrze gorzowskiej dnia 16 czerwca 2012 r. Uczyńmy ten dzień modlitwą dziękczynienia.

Droga modlitwy

Diecezjalna Pielgrzymka Powołaniowa do Rokitna odbywa się po raz jedenasty. Najdłużej pątnicy wędrują z Zielonej Góry. W tym roku wyruszyli 5 czerwca i do Rokitna dotrą w niedzielę.Z roku na rok przybywa miejscowości z których wyruszają pątnicy. Pielgrzymi wyruszyli m.in. z Bytomia Odrzańskiego, Gorzowa Wlkp., Kożuchowa, Ośna Lubuskiego, Sulęcina, Świdnicy, Zbąszynka. Wszyscy spotkają się w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu skąd wyruszą na ostatni etap.

Uroczystości Odpustowe

W sobotę w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego o godz. 17.30 rozpoczniemy czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego „Akatystem” w wykonaniu naszego chóru parafialnego „Con Spirito”. Msza św. której przewodniczyć będzie dziekan naszego dekanatu ks. Zygmunt Zimnawoda, rozpocznie się o godz. 18.30 z udziałem zaproszonych księży dekanatu Zielona Góra – Ducha Świętego. W przyszłą niedzielę 24.05.2015 sumę odpustową w uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godz. 12.00, celebrować będzie i wygłosi Słowo Boże ks. Zbigniew Cieszkowski, dyr. Centrum Duchowości Maryjnej w Rokitnie.